Breed Tsvetnaya Bolonka and breed of Brabanson. - kupi-dog.ru